huisreglement

 

 

JEUGDHUIS KABAL vzw

BINNENHUISREGLEMENT

 

hoofdstuk 1: vereniging

 

 

§1 Jeugdhuis Kabal is een Vereniging Zonder Winstoogmerk en heeft als doel samen met de jeugd van Ruisbroek en omstreken, vrijetijdsactiviteiten in te richten. Het jeugdhuis wil haar leden en bezoekers creatieve, sociale, culturele, vormende en sportieve activiteiten aanbieden.

 

§2 De interne werking van de vereniging is geregeld in de vorm van statuten waarvan de laatste aanpassingen op 23 mei 2003 gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad met identificatienummer 008588.

 

 

hoofdstuk 2: orde

 

§1 Het huisreglement is van toepassing zowel op de maatschappelijke zetel als bij alle activiteiten die een organisatie zijn van de vereniging. Het huisreglement wordt geacht gekend te zijn en wordt stilzwijgend goedgekeurd bij het betreden of deelnemen aan activiteiten. Het reglement is te raadplegen op de website, aan de ingang van het jeugdhuis en is achteraan te vinden op het inschrijvingsblad.

 

§2 Van de leden en bezoekers van het jeugdhuis wordt verwacht dat zij weten dat het jeugdhuis bestaat dankzij de inzet van vele vrijwilligers, en dat zij respect hebben voor het werk van deze vrijwilligers.

 

§3 De namen van de aanwezige personen in het jeugdhuis zullen steeds genoteerd worden in een aanwezigheidsregister met het oog op een volledige verzekeringsdekking van alle aanwezigen. Niet leden die het jeugdhuis voor een derde keer bezoeken zullen dan ook verplicht worden om lid te worden en dit ook omwille van verzekeringstechnische redenen.

 

 

§4 De activiteiten dienen in een sfeer van kameraadschap en gezelligheid te verlopen. Overmatig alcoholgebruik, bedreigingen, diefstal, geweld en uitlokking van vechtpartijen passen niet in de sfeer van het jeugdhuis en worden gesanctioneerd.

 

§5 Bij vernieling van de infrastructuur van het jeugdhuis, kan de raad van bestuur of de tapper van dienst onmiddellijk sanctioneren.

 

§6 Het jeugdhuis heeft te allen tijde het recht een schadevergoeding te eisen voor vernieling, diefstal of verlies van materiaal van het jeugdhuis.

 

§7 Als jeugdhuis streven wij ernaar om jongeren goed te leren omgaan met legale genotsmiddelen en pogen we de jongeren te doen inzien dat er gevaren verbonden zijn aan het misbruik ervan. We besteden daarom aandacht aan de volgende punten:

 

- De leeftijdsgrens om te mogen tappen in het jeugdhuis is minimum 16 jaar.

 

- Bij de tappers van dienst moet een verantwoorde houding t.o.v. alcoholgebruik merkbaar zijn.

 

- In geen geval worden er alcoholische dranken geschonken aan jongeren onder de 16 jaar.

 

- Aan personen die al duidelijke tekenen van dronkenschap vertonen worden geen alcoholische dranken meer geschonken.

 

§8 illegale verdovende middelen:

Deze zijn bij wet verboden en worden niet getolereerd in het jeugdhuis of op de parking van het jeugdhuis. Bezit, gebruik of verkoop van verdovende en/of stimulerende middelen is uitdrukkelijk VERBODEN in het jeugdhuis. Bij overtreding hiervan wordt de desbetreffende persoon gevraagd om onmiddellijk het jeugdhuis te verlaten. Op de eerstvolgende vergadering van de raad van bestuur wordt een definitieve beslissing omtrent de persoon genomen. Hij/zij krijgt het recht om zich te verdedigen. Er wordt altijd een sanctie opgelegd, gaande van een tijdelijke tot een definitieve schorsing.

 

§9 Muziek is een belangrijk onderdeel van de jongerencultuur waarvan het jeugdhuis veel gebruik maakt. Er wordt op toegezien dat geluidsoverlast tot een minimum beperkt blijft. Aangezien het jeugdhuis over een degelijke muziekinstallatie beschikt, mag enkel de raad van bestuur, Crew, tapcrew en beroepskracht achter de dj-toog komen. De raad van bestuur heeft de eindverantwoordelijkheid over het geluidsniveau en kan te allen tijde het volume van de muziek aanpassen. Tijdens weekdagen dient de muziek om 23u stiller gezet te worden, op vrijdag en zaterdag om 1u. Hierop worden enkel uitzonderingen gemaakt bij fuiven en niet elektronisch versterkte optredens. Van de bezoekers van het jeugdhuis wordt verwacht dat zij bij het verlaten van het jeugdhuis, rekening houden met de buren, door geen lawaai te maken op de parking.

 

§10 Het is verboden te roken in het Jeugdhuis.

 

§11 De raad van bestuur van de vereniging is het enige beslissingsorgaan dat wijzigingen kan aanbrengen aan het huisreglement en dit met 2/3 meerderheid, met een minimale aanwezigheid van 1/1 van de bestuursleden.